Den 11 juni 2018 kallades, på Bellman Group ABs (publ) (”Bolaget” eller ”Bellman Group”) begäran, till ett möte genom skriftligt förfarande bland innehavarna av Bolagets utestående obligationer 2017/2022 (det “Skriftliga Förfarandet”). Det Skriftliga Förfarandet har nu löpt ut och Bolaget har erhållit obligationsinnehavarnas godkännande till förslaget i kallelsen.

Det Skriftliga Förfarandet löpte ut den 29 juni 2018. Förslaget i kallelsen till det Skriftliga Förfarandet accepterades av 100 procent av de avgivna rösterna och ett tillräckligt antal obligationsinnehavare deltog i det Skriftliga Förfarandet för att uppnå kvorum om minst 50 procent av det justerade nominella beloppet. Förslaget i det Skriftliga Förfarandet har således accepterats.

Följaktligen har obligationsvillkoren ändrats bland annat på så vis att rambeloppet har höjts till maximalt 600 000 000 kronor och ett s.k. maintenance test och en equity cure-bestämmelse har införts. Godkännandet innebär även att obligationsinnehavarna har lämnat sitt samtycke till att Bolaget, i samband med Bolagets emission av ytterligare obligationer för att finansiera förvärvet av VSM Entreprenad AB, avviker från de beräkningsprinciper som enligt obligationsvillkoren annars gäller vid beräkningen av det s.k. Add-on Acquisition Incurrence Test.

För en fullständig beskrivning av de föreslagna beslut som nu har godkänts hänvisas till kallelsen till det Skriftliga Förfarandet. För frågor rörande administrationen av det Skriftliga Förfarandet, vänligen kontakta agenten på voting.sweden@nordictrustee.com eller +46 8 783 79 00.

Som en konsekvens av obligationsinnehavarnas godkännande av förslaget i det Skriftliga Förfarandet har även villkoret för Bolagets emission av ytterligare obligationer om 280 000 000 kronor, vilken offentliggjordes genom pressmeddelande den 14 juni 2018, uppfyllts. Likviddag för de nya obligationerna beräknas att bli den 3 juli 2018.

Alla obligationsinnehavare som har röstat för förslaget i det Skriftliga Förfarandet kommer att erhålla en samtyckespremie motsvarande 2 procent av det nominella belopp per obligation som obligationsinnehavaren har röstat för förslaget med. Samtyckespremien kommer att betalas till de bankkonton som obligationsinnehavarna eller deras förvaltare har uppgivit i ”Voting Form” senast den 20 juli 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Håkan Lind, VD, Bellman Group, +46 (0) 70 669 80 28, hakan@bellmans.se
Roger Axelsson, CFO och kommunikationschef, Bellman Group, +46 (0) 70 874 50 41, roger@bellmans.se

Om denna information
Denna information är sådan information som Bellman Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Bolagets VD, för offentliggörande kl. 18 den 29 juni 2018.

Om Bellman Group
Bellman Group AB består av Bellmans Åkeri & Entreprenad AB och Grundab Entreprenader i Stockholm AB, som är transportföretag, samt Modern Sprängteknik i Norden AB med dotterföretagen Uppländska Bergkrossnings AB, Uppländska Bergborrnings AB och Sprängarbeten i Trönödal AB, som utför sprängarbeten. Bolaget har en omsättning på 828 miljoner kronor (2017), 168 anställda och cirka 400 underleverantörer.