Bellman Group förvärvar samtliga aktier i SÅCAB Åkericentral AB och indirekt dess dotterbolag. Köpeskillingen uppgår till 77 mkr kontant.

SÅCAB verkar i huvudsak i Storstockholm och förfogar över ca 100 enheter bestående av entreprenadmaskiner och lastbilar. Företaget äger en återvinningsanläggning som tar emot och hanterar inerta (rena) schaktmassor som kan återvinnas i andra projekt. Bokslutet för 2019 är ännu ej reviderat, men nettoomsättningen för 2019 beräknas uppgå till cirka 185 mkr och bolaget har uppvisat en god lönsamhet de senaste åren.

”Infrastruktursatsningarna i Stockholmsregionen fortsätter och genom förvärvet av SÅCAB kan vi tillgodose våra kunders stora behov av transport och schakt i området. Dessutom gör återvinningsanläggningen vid Fors Trafikplats att vi kan korta transporter med massor från och till projektplatserna, vilket både är lönsamt och miljövänligt,” säger Håkan Lind, VD Bellman Group AB.

För mer information, kontakta:
Håkan Lind, VD
hakan.lind@bellmangroup.se, +46 (0)70 669 80 28

Pia Rosin, IR- och kommunikationschef
pia.rosin@bellmangroup.se, +46 (0)70 971 12 70

Om Bellman Group
Bellman Group är moderbolag i en anläggningskoncern som verkar inom bergsprängning, schakt, transport och hantering av massor i Sverige, i första hand i Stockholms- och Göteborgsregionen. Koncernen består av Bellmans som är ett transportföretag, Uppländska som utför sprängarbeten, VSM som utför schaktarbeten med större maskiner och Samgräv som är verksamt inom transport, masshantering och deponier.

Under 2019 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Bellman Group, med huvudkontor i Solna, har cirka 400 anställda och 900 underentreprenörer. Moderbolagets företagsobligationer är noterade på Nasdaq Stockholm. Bellman Group är en koncern i stark tillväxt med en uttalad förvärvsstrategi. www.bellmangroup.se

Denna information är sådan information som Bellman Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 13:30 den 6 mars 2020.