Efter den interna omstruktureringen kommer Bolaget att ha fyra direktägda dotterbolag: Bellmans Åkeri & Entreprenad AB, Uppländska Bergborrnings Aktiebolaget, VSM Entreprenad AB och Samgräv Holding AB.

Genom den interna omstruktureringen kommer gruppen att bli mer kostnadseffektiv eftersom en del av det administrativa arbete som utförs inom gruppen, t.ex. avseende bokföring, finansiell rapportering och internfakturering, kommer att upphöra.

För att kunna genomföra den interna omstruktureringen har Bolaget begärt och erhållit en s.k. waiver och vissa samtycken från agenten för Bolagets utestående obligationer 2017/2022. Agenten kommer den 12 februari 2019 att skicka en underrättelse om waivern till direktregistrerade obligationsinnehavare enligt den av Euroclear Sweden förda skuldboken per den 8 februari 2019. Underrättelsen finns även tillgänglig på Bolagets hemsida, www.bellmangroup.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Roger Axelsson, CFO och kommunikationschef, Bellman Group, +46 (0) 70 874 50 41
, roger@bellmans.se

Håkan Lind, VD, Bellman Group, +46 (0) 70 669 80 28, hakan@bellmans.se

Om denna information:
Informationen lämnades, genom Bolagets VD, för offentliggörande klockan 14:00 CET den 12 februari 2019.

Om Bellman Group
Bellman Group består av transportföretaget Bellmans Åkeri, Uppländska Berg
som utför sprängarbeten, entreprenadmaskingruppen VSM och Samgräv som är ett transportföretag med egna deponier, återvinningsanläggningar och bergtäkter. Gruppens nettoförsäljning för räkenskapsåret 2017, beräknat pro forma inklusive samtliga ovanstående bolag (dock, avseende Samgräv, för räkenskapsåret 2017/2018) uppgick till 1 574 miljoner kronor och justerad EBITDA för samma period, beräknad pro forma inklusive samtliga ovanstående bolag, uppgick till 186 miljoner kronor. Gruppen har ca 365 anställda och sysselsätter ca 800 underleverantörer.