Bellman Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”Bellman Group”) kallar till […]

Bellman Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”Bellman Group”) kallar till ett möte bland obligationsinnehavarna (the “Obligationsinnehavarna”) genom skriftligt förfarande (det “Skriftliga Förfarandet”) avseende Bolagets utestående obligationer 2017/2022 med ISIN SE0009889553 med ett totalt utestående belopp om 220 000 000 kronor (“Obligationerna”).

Som meddelat av Bolaget genom pressmeddelande den 4 juni 2018 har Bolaget ingått ett avtal om förvärv av samtliga aktier i VSM Entreprenad AB och indirekt dess dotterbolag och intressebolag. Bellman Group avser att finansiera förvärvet genom att emittera ytterligare Obligationer motsvarande ett belopp om upp till 280 000 000 kronor under Bolagets utestående obligationslån.

För att kunna genomföra den planerade emissionen av ytterligare obligationer föreslår Bolaget att villkoren för Obligationerna (”Obligationsvillkoren”) ändras i syfte (i) att öka rambeloppet enligt Obligationsvillkoren från maximalt 400 000 000 kronor till maximalt 600 000 000 kronor, (ii) att införa ett s.k. maintenance test innebärande att ration räntebärande skuld mot EBITDA inte får vara mindre än 4,25 under Obligationernas löptid samt (iii) att en s.k. equity cure-bestämmelse införs, innebärande att ett eventuellt brott mot det s.k. maintenance testet under vissa förutsättningar kan läkas (”Ändringarna”). Dessutom föreslås att Obligationsinnehavarna samtycker till att, i samband med emissionen av de nya Obligationerna, beräkna det s.k. Add-on Acquisition Incurrence Test baserat på siffror för konsoliderat EBITDA och räntebärande skuld för VSM Entreprenad AB per årsslutet 2017, istället för att i enlighet med Obligationsvillkoren göra beräkningen baserat på siffror per ett datum senast två månader före det planerade datumet för upptagande av den nya skulden (tillsammans med Ändringarna ”Förslaget”). Därutöver föreslås även vissa andra ändringar av Obligationsvillkoren, vilka framgår av den fullständiga kallelsen till det Skriftliga Förfarandet.

Förutsatt att en tillräcklig majoritet av Obligationsinnehavarna röstar för Förslaget kommer alla Obligationsinnehavare som röstar för Förslaget att erhålla en samtyckespremie motsvarande 2 procent av det nominella belopp per Obligation som Obligationsinnehavaren röstar för Förslaget med.

Enbart Obligationsinnehavare som är registrerade som innehavare av Obligationer i Euroclear Swedens skuldbok per avstämningsdagen den 18 juni 2018 är berättigade att rösta i det Skriftliga Förfarandet. Kallelsen till det Skriftliga Förfarandet, innehållande kompletta beslutsförslag och röstningsinstruktioner, kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida (www.bellmangroup.se) och har den 11 juni 2018 skickats ut till sådana direktregistrerade ägare och förvaltare av Obligationer som per den 8 juni 2018 fanns upptagna i skuldboken som förs av Euroclear Sweden. Varje individ eller företag vars Obligationer innehas av en förvaltare måste kontakta förvaltaren för att kunna delta i det Skriftliga Förfarandet.

För att Förslaget ska godkännas vid det Skriftliga Förfarandet behöver ett kvorum om minst 50,00 procent av det justerade nominella beloppet att uppnås och en majoritet om åtminstone två tredjedelar av det justerade nominella belopp för vilka Obligationsinnehavare röstar i det Skriftliga Förfarandet rösta för Förslaget. Vid tiden för detta pressmeddelande har Bellman Group erhållit oåterkalleliga åtaganden från Obligationsinnehavare och bakomliggande ägare av Obligationer att rösta för Förslaget representerande ett nominellt belopp om 117,000,000 kronor. Resultatet i det Skriftliga Förfarandet kommer att offentliggöras omkring den 29 juni 2018, vilket är sista dag för röstning i det Skriftliga Förfarandet.

För frågor rörande administrationen av det Skriftliga Förfarandet, vänligen kontakta agenten på voting.sweden@nordictrustee.com eller +46 8 783 79 00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Håkan Lind, VD, Bellman Group, +46 (0) 70 669 80 28, hakan@bellmans.se

Roger Axelsson, CFO och kommunikationschef, Bellman Group, +46 (0) 70 874 50 41, roger@bellmans.se

Om denna information
Denna information lämnades för offentliggörande kl.10 den 11 juni 2018.

Om Bellman Group
Bellman Group AB består av Bellmans Åkeri & Entreprenad AB och Grundab Entreprenader i Stockholm AB, som är transportföretag, samt Modern Sprängteknik i Norden AB med dotterföretagen Uppländska Bergkrossnings AB, Uppländska Bergborrnings AB och Sprängarbeten i Trönödal AB, som utför sprängarbeten. Bolaget har en omsättning på 828 miljoner kronor (2017), 168 anställda och cirka 400 underleverantörer.