Bellman Group AB (”Bellman Group” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 20 september 2022 en framgångsrik emission av ytterligare seniora säkerställda företagsobligationer om 250 miljoner kronor (”Ytterligare Obligationerna” eller ”Emissionen”) under Bolagets existerande seniora säkerställda obligationslån 2021/2026 med ISIN SE0015221999 (”Obligationslånet”). Efter Emissionen är totalt 1 150 miljoner kronor utestående av Obligationslånet under befintligt ramverk om 1 500 miljoner kronor.

Enligt obligationsvillkoren har Bolaget åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av Ytterligare Obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm och Bolaget har med anledning av detta upprättat ett noteringsprospekt som i dag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bellman Groups webbplats www.bellmangroup.se och Finansinspektionens webbplats www.fi.se. Bolaget kommer att lämna in ansökan om upptagande till handel och första dag för handel beräknas bli omkring den 4 november 2022.

Informationen lämnades, genom nedan angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-03 13:00 CET.