Bellman Group AB (”Bellman Group”) har idag slutfört det förvärv av Bröderna Öhman AB som meddelades den 10 juni 2022.

Bellman Group ingick den 10 juni 2022 ett avtal om att förvärva samtliga aktier i Bröderna Öhman, ett företag i norra Norrland med ett heltäckande tjänsteutbud inom entreprenad, schaktning, krossning, bergsprängning, väg- och järnvägsbyggnationer samt massförflyttning. Förvärvet var villkorat av Konkurrensverkets godkännande vilket har erhållits och hela det kontanta vederlaget om 165,6 MSEK har idag erlagts. Ägarna till Bröderna Öhman återinvesterar 40 procent av köpeskillingen vilket ger en ägarandel i Bellman Groups ägarbolag om 8,4 procent.

Bröderna Öhman kommer att drivas vidare som ett dotterbolag i koncernen under ledning av Thomas Öhman. Bolaget kommer utgöra ett eget rörelsesegment vid sidan av Bellmans, Uppländska, VSM, Samgräv, SÅCAB, Ivarssons, Norrvidinge och Holmgrens.

Andulf Advokat AB har agerat legal rådgivare och Deloitte har agerat finansiell rådgivare i samband med förvärvet.

För ytterligare information om förvärvet hänvisas till pressmeddelande daterat den 10 juni 2022.

Denna information är sådan som Bellman Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-07-06 13:00 CET.