Bellman Group ingick den 21 april 2021 ett avtal om förvärv av Norrvidinge, ett företag som tillhandahåller transport och maskintjänster samt anläggningsmaterial i södra Sverige. Bolaget har 169 anställda och sysselsätter 195 underentreprenörer och förfogar över drygt 350 transport- och maskinenheter med förare.

Köpeskillingen uppgår till 283 MSEK och har idag erlagts kontant och via en riktad nyemission av aktier. Säljarna till Norrvidinge återinvesterar därmed en del av köpeskillingen i Bellman Group och blir näst största ägare efter Verdane. Norrvidinge kommer att drivas vidare som ett dotterbolag i koncernen och utgöra ett eget rörelsesegment vid sidan av resterande dotterbolag. Johan Beermann, VD för Norrvidinge, kommer att ingå i Bellman Groups koncernledning. Andulf Advokat AB har agerat legal rådgivare och Deloitte har agerat finansiell rådgivare i samband med förvärvet. 

För ytterligare information om förvärvet hänvisas till Bellman Groups tidigare pressmeddelande daterat den 21 april 2021.