Bellman Group ingick den 4 juni 2018 ett avtal med ägarna av VSM om förvärv av samtliga aktier i bolaget och indirekt dess dotterbolag och intressebolag, villkorat av att Bolaget erhåller erforderlig finansiering och Konkurrensverkets godkännande. Båda villkoren har nu uppfyllts och tillträde har idag skett.

Den slutliga köpeskillingen för förvärvet uppgick till 380 000 000 kronor på skuldfri basis. Hela det kontanta vederlaget om 239 330 368 kronor har idag erlagts och Bolaget har även genomfört en riktad nyemission av aktier till ett värde av 100 miljoner kronor till de tidigare ägarna av VSM, vilket efter nyemissionen ger dem en ägarandel i Bellman Group på totalt 33%.

Avsikten är att VSM fortsatt ska drivas i separat regi även efter förvärvet.

Förvärvet har finansierats genom nytt eget kapital och utgivande av nya obligationer. De överlåtelsebegränsningar som hittills har gällt för de nya obligationerna i enlighet med det s.k. Investor Undertaking som har ingåtts av varje investerare i de nya obligationerna, har i och med slutförandet av förvärvet upphört att gälla. De nya obligationerna är alltså nu överlåtbara utan begränsningar.

För ytterligare information om förvärvet hänvisas till tidigare pressmeddelande daterat den 4 juni 2018.

Andulf Advokat har agerat legal rådgivare i samband med förvärvet och Pareto Securities och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå har agerat finansiell respektive legal rådgivare i samband med obligationsemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Håkan Lind, VD, Bellman Group, +46 (0) 70 669 80 28, hakan@bellmans.se

Roger Axelsson, CFO och kommunikationschef, Bellman Group, +46 (0) 70 874 50 41,
roger@bellmans.se

Magnus Persson, VD, VSM Entreprenad +46 (0) 70 583 52 30,
magnus.persson@vsmgruppen.se

Om denna information:
Denna information är sådan information som Bellman Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Bolagets VD, för offentliggörande klockan 11:30 den 17 juli 2018.

Om Bellman Group

Bellman Group AB består av Bellmans Åkeri & Entreprenad AB och Grundab Entreprenader i Stockholm AB, som är transportföretag, samt Modern Sprängteknik i Norden AB med dotterföretagen Uppländska Bergkrossnings AB, Uppländska Bergborrnings AB och Sprängarbeten i Trönödal AB, som utför sprängarbeten. Bolaget har en omsättning på 828 miljoner kronor (2017), 168 anställda och cirka 400 underleverantörer.

Om VSM Entreprenad

VSM Entreprenad AB är ett entreprenadmaskinsföretag med verksamheter som främst omfattar berg- och grushantering vid stationära och mobila krossanläggningar, schaktentreprenader inom väg, tunnel, anläggning och exploatering samt uthyrning av maskiner med förare. VSM har en omsättning på 557 miljoner kronor (2017), 176 anställda och cirka 100 underleverantörer.