Tillsammans med Arrangörerna kommer Bellman Group att anordna ett antal möten med obligationsinvesterare med början den 22 januari 2021. Efter dessa planerade investerarmöten kan en SEK-denominerad senior säkerställd obligationsemission med en förväntad volym om 700 miljoner kronor inom ett rambelopp om totalt 1,5 miljarder kronor och en löptid om fem år komma att följa, dock att förbehåll görs och att förändringar kan ske bland annat med beaktande av rådande marknadsvillkor och slutligt beslut av Bellman Group. Nettolikviden från en sådan transaktion kommer huvudsakligen att användas till att refinansiera Bellman Groups utestående obligationer 2017/2022 med ISIN SE0009889553. Under förutsättning att obligationsemissionen genomförs avser Bellman Group påkalla fullständig förtida inlösen av de befintliga obligationerna.

I samband med en sådan kapitalmarknadstransaktion kommer även en senior säkerställd kreditfacilitet till ett belopp om upp till 250 miljoner kronor att tas upp.

Det nya obligationslånet tillsammans med kreditfaciliteten kommer ge Bellman Group utökade möjligheter att leverera på sin tillväxtstrategi och hitta kompletterande förvärv, samt vidareutveckla koncernen som en ledande leverantör inom infrastrukturbranschen. Som ett led i denna strategi är bolaget för närvarande i exklusiva förhandlingar avseende förvärv av ett bolag som utför transport- och maskintjänster. En så kallad due diligence-process skall initieras och styrelsen bedömer att om ett förvärv skulle komma till stånd, skulle detta passa väl in i Bellman Groups tillväxtstrategi och ambitioner avseende geografisk täckning. Bolaget har en årlig omsättning i miljardklassen och en vinstmarginal i paritet med motsvarande verksamhet inom Bellman Group. Förvärvet, om det kommer till stånd, kommer ske med beaktande av för det nya obligationslånet föreslagna finansiella kovenanter, inklusive skuldsättningsgrad.

Gernandt & Danielsson Advokatbyrå utgör legal rådgivare till Bellman Group.

Denna information är sådan som Bellman Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-01-22 08:20 CET.