Bellman Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”Bellman Group”) utökar sitt utestående obligationslån (ISIN: SE0009889553) med 280 miljoner kronor. Emissionen är villkorad av att obligationsinnehavarna godkänner de ändringar i och eftergifter avseende obligationsvillkoren som Bolaget föreslagit i det skriftliga förfarande (det “Skriftliga Förfarandet”) som initierades av Bolaget den 11 juni 2018 (”Villkoret”).

Förutsatt att Villkoret uppfylls kommer obligationerna att emitteras till 100,50 procent av det nominella värdet, vilket påvisar den starka efterfrågan för emissionen. Efter emissionen kommer bolagets totala utestående obligationslån att uppgå till 500 miljoner kronor, inom en ram om maximalt 600 miljoner kronor. Obligationslånet är noterat på Nasdaq Stockholm och Bolaget kommer även att ansöka om notering av de nya obligationerna på Nasdaq Stockholm.

Emissionslikviden kommer att användas till att finansiera Bolagets förvärv av samtliga aktier i VSM Entreprenad AB och indirekt dess dotterbolag och intressebolag, som meddelat av Bolaget genom pressmeddelande den 4 juni 2018.

Huruvida Villkoret uppfylls eller inte kommer att offentliggöras av Bolaget genom ett pressmeddelande omkring den 29 juni 2018, vilket är sista dag för röstning i det Skriftliga Förfarandet. Förutsatt att Villkoret uppfylls beräknas likviddag för de nya obligationerna att bli den 3 juli 2018.

För frågor rörande administrationen av det Skriftliga Förfarandet, vänligen kontakta agenten på voting.sweden@nordictrustee.com eller +46 8 783 79 00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Håkan Lind, VD, Bellman Group, +46 (0) 70 669 80 28, hakan@bellmans.se

Roger Axelsson, CFO och kommunikationschef, Bellman Group, +46 (0) 70 874 50 41, roger@bellmans.se

Om denna information
Denna information är sådan information som Bellman Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Bolagets VD, för offentliggörande klockan kl. 15 den 14 juni 2018.

Om Bellman Group

Bellman Group AB består av Bellmans Åkeri & Entreprenad AB och Grundab Entreprenader i Stockholm AB, som är transportföretag, samt Modern Sprängteknik i Norden AB med dotterföretagen Uppländska Bergkrossnings AB, Uppländska Bergborrnings AB och Sprängarbeten i Trönödal AB, som utför sprängarbeten. Bolaget har en omsättning på 828 miljoner kronor (2017), 168 anställda och cirka 400 underleverantörer.