ANDRA KVARTALET

 • Nettoomsättningen ökade med 114% till 441 MSEK (206).
 • Periodens EBITDA före jämförelsestörande poster ökade med 215% till 57 MSEK (18).
 • EBITDA efter jämförelsestörande poster uppgick till 53 MSEK (13), med en rörelsemarginal på 12,0% (6,3%).
 • Rörelseresultatet uppgick till 32 MSEK (6) med en rörelsemarginal på 7,3% (3,1%).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 7,2 SEK (2,1).

FÖRSTA HALVÅRET

 • Nettoomsättningen ökade med 125% till 886 MSEK (395) vilket motsvarande en pro forma** ökning med 23% eller 170 MSEK.
 • Periodens EBITDA före jämförelsestörande poster ökade med 208% till 107 MSEK (35) vilket motsvarande en pro forma** ökning med 51% till 111 MSEK (74).
 • EBITDA efter jämförelsestörande poster uppgick till 101 MSEK (28) med en rörelsemarginal på 11,4% (7,1%) vilket motsvarade en pro forma på 105 MSEK (67) med en rörelsemarginal på 11,6% (9,1%).
 • Rörelseresultatet uppgick till 61 MSEK (15) med en rörelsemarginal på 6,9% (3,9%) viket motsvarade en pro forma på 65 MSEK (32) med en rörelsemarginal på 7,1% (4,4%).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 14,2 SEK (5,7).

NYCKELTAL BELLMAN GROUP 

MSEK

*)
*)
*)
**)
**)

Pro forma
Pro forma

kv2
kv2
jan-jun
jan-jun
jan-jun
jan-jun

2019
2018
2019
2018
2019
2018

Nettoomsättning
440,8
205,6
886,4
394,8
910,2
740,2

EBITDA före jämförelsestörande poster
57,0
18,1 
106,8
34,7
111,1
73,8

EBITDA-marginal före jämförelsestörande poster, %
12,9%
8,8%
12,0%
8,8%
12,2%
10,0%

EBITDA efter jämförelsestörande poster
53,1
12,9
101,1
28,0
105,5
67,1

EBITDA-marginal efter jämförelsestörande poster, %
12,0%
6,3%
11,4%
7,1%
11,6%
9,1%

Rörelseresultat (EBIT)
32,0
6,5
60,9
15,2
64,9
32,4

Rörelsemarginal, %
7,3%
3,1%
6,9%
3,9%
7,1%
4,4%

Periodens resultat
15,4
2,1
29,8
5,7
32,9
15,3

Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK)
7,2
2,1 
14,2
5,7 

*) Beloppen för 2019 avser Uppländska, Bellmans och VSM för januari – juni och Samgräv för februari – juni. Beloppen för 2018 avser Uppländska och Bellmans för januari – juni.

**) För att visa Bellman Groups utveckling redovisas januari – juni 2018 och 2019 pro forma. I tabellen ovan inkluderas siffror för VSM och Samgräv, som om förvärven av dotterbolagen hade skett den 1 januari 2018.


VD HAR ORDET

Koncernens utveckling under det andra kvartalet har varit positiv. Tillväxten har varit stark, till följd av både förvärv och organisk tillväxt. Vi visar organisk växt i samtliga segment under kvartalet, främst beroende på stora infrastrukturprojekt som Förbifart Stockholm, Sälens flygplats och Västlänken Göteborg. Tillsammans med förvärvet av Samgräv som slutfördes under det första kvartalet 2019 har koncernen stärkt sin position väsentligt i Västsverige.

Integreringen av Samgräv går enligt plan och vi har redan sett ett ökat samarbete mellan koncernens dotterbolag på kundsidan. Dotterbolagens certifieringsarbete inom kvalitet, arbetsmiljö och miljö fortskrider enligt plan. Under andra kvartalet har vi också fortsatt att förenkla vår legala struktur.

Förstärkt position
Vi har under 2018 och 2019 genomfört förvärv i linje med vår målsättning att vara en heltäckande leverantör inom markarbeten och masshantering, samt att fortsatt vara det självklara valet för våra kunder. Vår kundbas består till största delen av stora och medelstora bygg- och infrastrukturbolag i Sverige. Bygg- och infrastruktur-satsningar i Sverige präglas av allt högre komplexitet, vilket ställer krav på våra kunders samarbetspartners. Här särskiljer vi oss inte bara genom vår storlek och vårt unikt breda erbjudande, utan också genom vår omfattande erfarenhet från komplexa projekt där kraven på projektledningsförmåga, kompetens och tidsplanering är avgörande framgångsfaktorer. Våra kunder förväntar sig att vi tar ledarrollen och tillsammans med dem driver utvecklingen framåt, med nya lösningar och enligt nya normer. Vår professionalitet hjälper våra kunder att utvecklas, att stärka sina affärer och processer samt gör att vi kan leverera värde till våra kunder.

Stabil grund för vidare tillväxt
Den nya koncernen har en stabil grund för vidare tillväxt genom:

 • Bra balans mellan affärerna – ett brett erbjudande inom bergsprängning, schakt, transport och masshantering i Sverige, då i första hand i Stockholms- och Göteborgsregionerna.
 • Stark underliggande marknad, med stora infrastruktursatsningar som spänner över en lång tidshorisont.
 • Låg projektrisk i verksamheten då ersättnings-modellen till stor del är rörlig/volymbaserad. Merparten av verksamheten är riktad mot infrastruktur.
 • Att vi är en kvalitetsleverantör som aktivt hjälper kunden att lösa problem under projektets gång.
 • Starkt varumärke som kunden alltid kan lita på.

Håkan Lind, VD Bellman Group


Stockholm 29 augusti 2019
Bellman Group AB (publ)


För mer information, kontakta:

Håkan Lind, VD
hakan.lind@bellmangroup.se
+46 (0) 70 669 8028                                                                    

Roger Axelsson, CFO
roger.axelsson@bellmangroup.se
+46 (0) 70 874 5041

Denna information är sådan information som Bellman Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 09:00 den 29 augusti 2019. 


Om Bellman Group
Bellman Group är en anläggningskoncern som verkar inom bergsprängning, schakt, transport och masshantering i Sverige, i första hand i Stockholms- och Göteborgsregionen. Koncernen består av Bellmans som är ett transportföretag, Uppländska som utför sprängarbeten, VSM som utför schaktarbeten med större maskiner och Samgräv som är verksamt inom transport, masshantering och deponier.

Under 2018 omsatte koncernen 1,6 miljarder kronor (proforma*). Bellman Group, med huvudkontor i Solna, Sverige, har cirka 400 anställda och 800 underentreprenörer. Koncernens företagsobligationer är noterade på Nasdaq Stockholm och huvudägare är Verdane Capital. Bellman Group är en koncern i stark tillväxt med en uttalad förvärvsstrategi.