Första kvartalet, januari – mars 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 387,8 MSEK (445,6), en minskning med 13,0%. 
  • EBITDA före jämförelsestörande poster uppgick till 48,5 MSEK (49,8), en minskning med 2,5%. EBITDA-marginalen före jämförelsestörande poster ökade till 12,5% (11,2%). 
  • EBITDA uppgick till 45,3 MSEK (48,0), en minskning med 5,7%. EBITDA-marginalen ökade till 11,7% (10,8%).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 22,1 MSEK (28,9), en minskning med 23,5%. Rörelsemarginalen sjönk till 5,7% (6,5%). 
  • Periodens resultat uppgick till 8,3 MSEK (14,4), en minskning med 42,4%.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 3,7 SEK (7,0).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 13,4 MSEK (13,8).
  • Den 6 mars 2020 förvärvades SÅCAB Åkericentral AB. Köpeskillingen uppgick till 77 MSEK. Finansiell utveckling för SÅCAB redovisas i segmentsöversikten. 
  • Utbrottet av covid-19 har inte haft någon väsentlig påverkan på koncernens verksamhet eller likviditet under kvartalet, men koncernen förväntar sig att pandemin kan orsaka att vissa projekt senareläggs eller uteblir. 

 

Finansiell översikt
Pro forma
Pro forma


kv1
kv1
kv1
kv1

MSEK (där inte annat anges)
20201)
20191)
20202)
20192)

Nettoomsättning
387,8
445,6
418,3
511,2

EBITDA före jämförelsestörande poster
48,5
49,8
55,5
61,3

EBITDA-marginal före jämförelsestörande poster, %
12,5%
11,2%
13,3%
12,0%

EBITDA
45,3
48,0
52,2
59,6

EBITDA marginal, %
11,7%
10,8%
12,5%
11,7%

Rörelseresultat (EBIT)
22,1
28,9
28,7
39,8

Rörelsemarginal, %
5,7%
6,5%
6,9%
7,8%

Periodens resultat
8,3
14,4
13,3
23,0

Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK)
3,7
7,0

Kassaflöde från den löpande verksamheten
13,4
13,8

 

VD har ordet

”Det första kvartalet visade en nedgång i omsättning på grund av något lägre aktivitet i transportverksamheten och förseningar i vissa projekt. Omsättningen från större infrastrukturprojekt är stabil och att vi nu äger en deponi i Stockholmsområdet kommer att gynna transportverksamheten framåt. ”

Håkan Lind, VD Bellman Group AB

 

Stockholm 20 maj 2020
Bellman Group AB (publ)
 

För mer information, kontakta:
Håkan Lind, VD
hakan.lind@bellmangroup.se
+46 (0) 70 669 8028                                                                    

Roger Axelsson, CFO
roger.axelsson@bellmangroup.se
+46 (0) 70 874 5041

Denna information är sådan information som Bellman Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 09:00 den 20 maj 2020. 
 

Om Bellman Group
Bellman Group är en anläggningskoncern som verkar inom bergsprängning, schakt, transport och hantering av massor i Sverige, i första hand i Stockholms- och Göteborgsregionerna. Koncernen består av Bellmans som är ett transport- och maskinförmedlingsföretag, Uppländska som utför sprängarbeten, VSM som utför schaktarbeten med större maskiner, Samgräv som är verksamt inom transport, masshantering och har egna deponier i Göteborgsregionen, samt SÅCAB som är ett transport- och maskinförmedlingsföretag med egen deponi i södra Stockholm.

Under 2019 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Bellman Group, med huvudkontor i Solna, har cirka 400 anställda och 900 underentreprenörer. Moderbolagets företagsobligationer är noterade på Nasdaq Stockholm. Bellman Group är en koncern i stark tillväxt med en uttalad förvärvsstrategi.

www.bellmangroup.se