Fortsatt stark tillväxt Nettoomsättningen ökade med 85 procent i kvartalet, med starkt bidrag från förvärvet av Norrvidinge. Hög efterfrågan, men en global pandemi och kriget i Ukraina har resulterat i stora prisökningar på drivmedel och råvaror, vilket resulterat i lägre marginaler. Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades i kvartalet. Förvärvsstrategin ligger fast, med fokus på identifierade tillväxtregioner i Sverige.

”Vi lever i en orolig tid. En global pandemi har följts av krig i Ukraina med stora humanitära konsekvenser. Detta har förstärkt en redan pågående trend av stora prishöjningar på drivmedel och råvaror, samt försenade leveranser av material och produktionsutrustning. De långsiktiga konsekvenserna för Sveriges ekonomi är fortfarande inte möjliga att överblicka. Vi kan dock konstatera att året började bra med en fortsatt stark omsättningsökning och att organisationen har visat sig kunna hantera förändrade förutsättningar.

Med detta sagt är vi naturligtvis inte opåverkade av det rådande läget, där bland annat stora kostnadsökningar har varit utmanande och försämrat marginalerna. Vår bedömning är dock att vi lyckats relativt väl med att parera och navigera på marknaden med leverantörer och kunder i våra projekt. Detta är dock en fråga som vi kommer att behöva hantera i vårt dagliga arbete framåt. Vi har många pågående dialoger och förfrågningar från kunder och förväntar oss att marginalerna kommer att förbättras under året”, säger Magnus Persson, VD i Bellman Group.

Sammanfattning första kvartalet, januari – mars 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 861,4 MSEK (466,2), en ökning med 84,8 procent.
  • EBITDA före jämförelsestörande poster uppgick till 64,0 MSEK (67,6), en minskning med 5,3 procent. EBITDA-marginalen före jämförelsestörande poster uppgick till 7,4 procent (14,5).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 19,9 MSEK (33,7) med en rörelsemarginal som uppgick till 2,3 procent (7,2).
  • Kvartalets resultat uppgick till 3,8 MSEK (-0,8).
  • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 1,7 SEK (-0,6).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 35,9 MSEK (21,3).

Informationen är sådan som Bellman Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-19 13:26 CET.