Ett starkt första kvartal · Nettoomsättningen i kvartalet ökade med 12 procent och EBITA exklusive jämförelsestörande poster förbättrades med 156 procent, med starkt bidrag från affärsområde Öst, Väst och Nord.   · Fortsatt bra kassaflöde från den operativa verksamheten, trots ekonomisk osäkerhet i vår omvärld. · Stark finansiell flexibilitet möjliggör fortsatta förvärv i identifierade tillväxtregioner i Sverige.

Magnus Persson, VD Bellman Group, kommenterar:

Bellman Group fick en bra start på 2023, trots global ekonomisk osäkerhet och fortsatta utmanande marknadsförutsättningar. Både omsättning och resultat visade tillväxt jämfört med föregående år. Vi ser fortsatta satsningar på stora infrastrukturprojekt i landets tillväxtregioner, inte minst i Västsverige och i Norrland, vilket ger stabilitet till vår verksamhet.

Vi har etablerat en ny organisation med fyra affärsområden som ska stötta det geografiska samarbetet ytterligare, med fokus på helhetslösningar till våra kunder. Detta är en förändring som utöver ökad effektivitet och starkare kunderbjudanden förväntas leda till ännu fler gemensamma projekt.

Denna information är sådan som Bellman Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-05-25 13:00 CET.