TREDJE KVARTALET 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 46% till 437 MSEK (301).
 • Periodens EBITDA före jämförelsestörande poster ökade med 105% till 62 MSEK (30), med en rörelsemarginal på 14,1% (10,0%).
 • EBITDA efter jämförelsestörande poster ökade med 102% till 59 MSEK (29), med en rörelsemarginal på 13,4% (9,7%).
 • Rörelseresultatet ökade med 133% till 38 MSEK (16) med en rörelsemarginal på 8,8% (5,5%).
 • Periodens resultat ökade med 181% till 20 MSEK (7).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 9,5 SEK (5,3).

NIOMÅNADERSPERIODEN 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 90% till 1 324 MSEK (695) vilket motsvarade en pro forma** ökning med 16% eller 190 MSEK.

 • Periodens EBITDA före jämförelsestörande poster ökade med 160% till 169 MSEK (65) med en rörelsemarginal på 12,7% (9,3%) vilket motsvarade en pro forma** ökning med 30% till 173 MSEK (133) med en rörelsemarginal på 12,8% (11,5%).
 • EBITDA efter jämförelsestörande poster ökade med 180% till 160 MSEK (57) med en rörelsemarginal på 12,1% (8,2%) vilket motsvarade en pro forma** ökning med 31% till 164 MSEK (125) med en rörelsemarginal på 12,2% (10,8%).
 • Rörelseresultatet ökade med 214% till 99 MSEK (32) med en rörelsemarginal på 7,5% (4,5%) vilket motsvarade en pro forma** ökning med 39% till 103 MSEK (74) med en rörelsemarginal på 7,7% (6,4%).
 • Periodens resultat ökade med 287% till 50 MSEK (13) vilket motsvarade en pro forma** ökning med 19% till 53 MSEK (45).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 23,7 SEK (11,5).

 

NYCKELTAL BELLMAN GROUP
 
 
 
 
 
 

MSEK
 
*)
*)
*)
**)
**)

 
 
 
 
 
Pro forma
Pro forma

 
kv3
kv3
jan-sep
jan-sep
jan-sep
jan-sep

 
2019
2018
2019
2018
2019
2018

Nettoomsättning
437,4
300,5
1 323,8
695,3
1 347,6
1 157,2

EBITDA före jämförelsestörande poster
61,8
30,1
168,5
64,8
172,9
133,2

EBITDA-marginal före jämförelsestörande poster, %
14,1%
10,0%
12,7%
9,3%
12,8%
11,5%

EBITDA efter jämförelsestörande poster
58,8
29,1
159,9
57,1
164,2
125,4

EBITDA-marginal efter jämförelsestörande poster, %
13,4%
9,7%
12,1%
8,2%
12,2%
10,8%

Rörelseresultat (EBIT)
38,3
16,4
99,2
31,6
103,2
74,0

Rörelsemarginal, %
8,8%
5,5%
7,5%
4,5%
7,7%
6,4%

Periodens resultat
20,5
7,3
50,2
13,0
53,4
44,9

Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK)
9,5
5,3
23,7
11,5
 
 

 
 
 
 
 
 
 

*) Beloppen för 2019 avser Uppländska, Bellmans och VSM för perioden januari – september och Samgräv för perioden februari – september. Beloppen för 2018 avser Uppländska och Bellmans för perioden januari – september och VSM för perioden augusti – september.

**) För att visa Bellman Groups utveckling redovisas januari – september 2018 och 2019 pro forma. I tabellen ovan inkluderas siffror för VSM och Samgräv, som om förvärven av dotterbolagen hade skett den 1 januari 2018. 

VD HAR ORDET

”I det tredje kvartalet drevs tillväxten främst av VSM, men även av Uppländska och Samgräv. Bellmans redovisade en omsättning för kvartalet som var något under föregående års omsättning. Detta understryker balansen i vår verksamhet där tillfälliga fluktuationer i försäljningen i en verksamhet kompenseras av andra verksamheter.”

”Att ha ett brett erbjudande och verka som underleverantör till de större bygg- och anläggningsbolagen är en gynnsam position för Bellman Group eftersom projektrisken är relativt låg. Vi ser att vår affärsmodell fungerar och utvärderar kontinuerligt kompletterande förvärv i tillväxtområden.”

Håkan Lind, VD Bellman Group

 

Stockholm 29 november 2019
Bellman Group AB (publ)

 

För mer information, kontakta:
Håkan Lind, VD
hakan.lind@bellmangroup.se
+46 (0) 70 669 8028                                                                    

Roger Axelsson, CFO
roger.axelsson@bellmangroup.se
+46 (0) 70 874 5041

 

Denna information är sådan information som Bellman Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 09:00 den 29 november 2019. 

 

Om Bellman Group
Bellman Group är en anläggningskoncern som verkar inom bergsprängning, schakt, transport och masshantering i Sverige, i första hand i Stockholms- och Göteborgsregionen. Koncernen består av Bellmans som är ett transportföretag, Uppländska som utför sprängarbeten, VSM som utför schaktarbeten med större maskiner och Samgräv som är verksamt inom transport, masshantering och deponier.

Under 2018 omsatte koncernen 1,6 miljarder kronor (proforma*). Bellman Group, med huvudkontor i Solna, Sverige, har cirka 400 anställda och 900 underentreprenörer. Koncernens företagsobligationer är noterade på Nasdaq Stockholm och huvudägare är Verdane Capital. Bellman Group är en koncern i stark tillväxt med en uttalad förvärvsstrategi. www.bellmangroup.se