Tredje kvartalet, juli – september 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 422,6 MSEK (437,4), en minskning med 3,4%.
 • EBITDA före jämförelsestörande poster uppgick till 62,2 MSEK (61,8), en ökning med 0,6%. EBITDA-marginalen före jämförelsestörande poster uppgick till 14,7% (14,1%).
 • EBITDA uppgick till 59,7 MSEK (58,8), en ökning med 1,4%. EBITDA-marginalen uppgick till 14,1% (13,4%).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 35,6 MSEK (38,3), en minskning med 6,8%. Rörelsemarginalen uppgick till 8,4% (8,8%).
 • Kvartalets resultat uppgick till 19,3 MSEK (20,5).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 9,1 SEK (9,5).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 45,6 MSEK (29,4).
 • Koncernen har sett en senareläggning av några projekt samt en prispress i vissa segment, vilket troligtvis är hänförligt till covid-19. Detta har påverkat koncernens nettoomsättning i viss mån men inte materiellt påverkat koncernens likviditet.

Perioden, januari – september 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 264,8 MSEK (1 323,8), en minskning med 4,5%.
 • EBITDA före jämförelsestörande poster uppgick till 171,4 MSEK (168,5), en ökning med 1,7%. EBITDA-marginalen före jämförelsestörande poster uppgick till 13,5% (12,7%).
 • EBITDA uppgick till 161,6 MSEK (159,8), en ökning med 1,1%. EBITDA-marginalen uppgick till 12,8% (12,1%).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 90,4 MSEK (99,2), en minskning med 8,9%. Rörelsemarginal uppgick till 7,1% (7,5%).
 • Periodens resultat uppgick till 43,3 MSEK (50,2), en minskning med 13,8%.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 20,0 SEK (23,7).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 95,7 MSEK (95,3).
 • Den 6 mars 2020 förvärvades SÅCAB Åkericentral AB. Köpeskillingen uppgick till 77 MSEK och förvärvet finansierades i sin helhet med likvida medel.

Finansiell översikt


 
 
 
 
 
 


Pro forma
Pro forma


jul-sep
jul-sep
jan-sep
jan-sep
jan-sep
jan-sep

MSEK (där inte annat anges)
20201)
20191)
20201)
20191)
20202)
20192)

Nettoomsättning
422,6
437,4
1 264,8
1 323,8
1 295,3
1 462,9

EBITDA före jämförelsestörande poster
62,2
61,8
171,4
168,5
178,3
186,7

EBITDA-marginal före jämförelsestörande poster, %
14,7%
14,1%
13,5%
12,7%
13,8%
12,8%

EBITDA
59,7
58,8
161,6
159,8
168,5
178,0

EBITDA marginal, %
14,1%
13,4%
12,8%
12,1%
13,0%
12,2%

Rörelseresultat (EBIT)
35,6
38,3
90,4
99,2
97,0
116,0

Rörelsemarginal, %
8,4%
8,8%
7,1%
7,5%
7,5%
7,9%

Periodens resultat
19,3
20,5
43,3
50,2
48,3
62,1

Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK)
9,1
9,5
20,0
23,7

Kassaflöde från den löpande verksamheten
45,6
29,4
95,7
95,3

1) Beloppen för 2019 avser Uppländska, Bellmans och VSM för perioden januari – september och Samgräv för perioden februari – september. Beloppen för 2020 avser Uppländska, Bellmans, VSM och Samgräv för perioden januari – september och SÅCAB för perioden mars – september.

2) För att visa Bellman Groups utveckling redovisas januari – mars 2019 och 2020 pro forma. I tabellen ovan inkluderas siffror för Samgräv och SÅCAB, som om förvärven av dotterbolagen hade skett den 1 januari 2019. 

Vd-kommentar

”Marknaden fortsatte under tredje kvartalet att påverkas av osäkerhet kring covid-19 pandemin. Mot den bakgrunden är jag stolt över vår utveckling under kvartalet då vi bland annat förbättrade vårt EBITDA, delvis tack vare förvärvet av SÅCAB. Det finns två huvudförklaringar till att vi står starka. Den ena är att vi har vår tyngdpunkt inom infrastruktur, den del av anläggningsinvesteringar som nu utvecklas starkast. Den andra är att våra dotterbolag kompletterar varandra och därmed kan erbjuda helhetslösningar som möts av stort intresse från våra kunder.”

Håkan Lind, Vd Bellman Group AB

Stockholm den 20 november 2020
Bellman Group AB (publ)  

Denna information är sådan information som Bellman Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 09.00 den 20 november 2020.