Stabilt resultat · Nettoomsättningen i kvartalet ökade med 9 procent och EBITA exklusive jämförelsestörande poster förbättrades med 2 procent, med starkt bidrag från affärsområde Nord. · Fortsatt starkt kassaflöde från den operativa verksamheten. · Förvärvsstrategin ligger fast, med fokus på identifierade tillväxtregioner i Sverige. · Efter kvartalets utgång, den 3 juli, förvärvades Varbergs Grävteknik AB med en årlig omsättning om 71 MSEK.

Magnus Persson, vd Bellman Group kommenterar;

Bellman Group har haft ett stabilt kvartal, trots fortsatt utmanande marknadsförutsättningar och ekonomisk osäkerhet. Koncernen är huvudsakligen
exponerad mot infrastruktur och de fortsatta satsningarna på stora infrastrukturprojekt i Sverige, främst i Norrland och Västsverige. Detta ger vår
verksamhet en stabil grund att stå på.

Nettoomsättningen ökade med 9 procent i kvartalet, främst hänförligt till Holmgrens och Öhmans. Affärsområde Nord ökade sin försäljning väsentligt, framför allt som ett resultat av större infrastrukturprojekt, medan övriga affärsområden noterade en mindre försäljningsminskning, delvis relaterat till en generell marknadsnedgång och framflyttade projekt. Koncernens EBITA exklusive jämförelsestörande poster ökade med 2 procent i kvartalet, främst hänförligt till affärsområde Nord.

Bellman Group har genom sin stora exponering mot infrastrukturprojekt kunnat öka omsättningen under året. Satsningen på att samordna våra dotterbolag i affärsområden och arbeta över bolagsgränserna fungerar bra. Genom att vara med tidigt i projektens planeringsprocess och koordinera våra resurser inom respektive affärsområde har vi lyckats öka vår marknadsandel.

Informationen är sådan som Bellman Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-08-30 13:00 CET.