Årsstämma i Bellman Group AB (publ) den 19 maj 2020.

Årsstämman beslöt att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2019. Stämman beslöt att till förfogande stående vinstmedel 333 936 710 kronor ska balanseras i ny räkning.

Till ordinarie styrelseledamöter för tiden fram till nästa ordinarie årsstämma omvaldes Per Nordlander, Håkan Lind, Björn Andersson, Charlotte Hybinette, Anne-Lie Lind och Ingalill Östman.

Årsstämman beslöt också att till ordinarie auktoriserad revisor för tiden fram till nästa årsstämma omvälja PricewaterhouseCoopers AB till revisor. Huvudansvarig revisor kommer fortsatt vara Nicklas Kullberg.

Stämman beslöt att arvode för fulla mandatperioden fram till nästa årsstämma ska utgå med 250 000 kronor till vardera av Charlotte Hybinette, Anne-Lie Lind och Ingalill Östman och med 450 000 kronor till Björn Andersson samt att något arvode inte ska utgå till övriga styrelseledamöter. Arvode till revisor ska utgå enligt räkning.

För mer information, kontakta:
Håkan Lind, VD
hakan.lind@bellmangroup.se, +46 (0)70 669 80 28

Pia Rosin, IR- och kommunikationschef
pia.rosin@bellmangroup.se, +46 (0)70 971 12 70

 

Om Bellman Group

Bellman Group är moderbolag i en anläggningskoncern som verkar inom bergsprängning, schakt, transport och hantering av massor i Sverige, i första hand i Stockholms- och Göteborgsregionerna. Koncernen består av Bellmans som är ett transport- och maskinförmedlingsföretag, Uppländska som utför sprängarbeten, VSM som utför schaktarbeten med större maskiner, Samgräv som är verksamt inom transport, masshantering och har egna deponier i Göteborgsregionen samt SÅCAB som är ett transport- och maskinförmedlingsföretag med egen deponi i södra Stockholm.

Under 2019 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Bellman Group, med huvudkontor i Solna, har cirka 400 anställda och 900 underentreprenörer. Moderbolagets företagsobligationer är noterade på Nasdaq Stockholm. Bellman Group är en koncern i stark tillväxt med en uttalad förvärvsstrategi.

Läs mer på www.bellmangroup.se