JANUARI – MARS 2019

  • Nettoomsättningen ökade med 135,6 % till 445,6 MSEK (189,2). Genom att inkludera VSM och Samgräv för perioden januari – mars 2018 och Samgräv för perioden januari 2019 ökar proformaintäkterna** med 36,5 % eller 125,5 MSEK, fördelat på VSM 90,4 MSEK, Bellmans 32,4 MSEK, MST 6,6 MSEK och Samgräv 16,9 MSEK.
  • Periodens EBITDA före jämförelsestörande poster ökade med 199,5 % till 49,8 MSEK (16,6). På proformanivå ökade EBITDA med 101,9 % eller 27,3 MSEK, fördelat på VSM 28,5 MSEK och Bellmans 1,8 MSEK delvis reducerat av MST -2,0 MSEK och Samgräv -0,8 MSEK.
  • Periodens EBITDA efter jämförelsestörande poster uppgick till 48,0 MSEK (15,1), vilket motsvarande en rörelsemarginal på 10,8 % (8,0 %).
  • Rörelseresultatet uppgick till 28,9 MSEK (8,7) vilket motsvarade en rörelsemarginal på 6,5 % (4,6 %) inklusive avskrivningar av immateriella tillgångar.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 7,0 SEK (3,6). 

FÖRVÄRV
Den 31 januari 2019 förvärvade koncernen samtliga aktier i Samgräv Holding AB och indirekt dess dotterbolag; Samkross i Härryda AB, Samgräv Maskinförmedling AB, Samgräv Recycling AB and Samkross i Uddevalla AB. 
Förvärvet finansierades genom nyemittering av aktier omfattande 44 MSEK och utgivande av nya obligationer omfattande 100 MSEK. De nya obligationerna noterades på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm AB (”Nasdaq Stockholm”) och det totala utestående nominella beloppet uppgick till 600 MSEK efter transaktionen. 

Klicka här för att läsa rapporten. 

NYCKELTAL BELLMAN GROUP

MSEK
*)
*)
**) Proforma
**) Proforma

Första
kvartalet
Första
kvartalet
Första
kvartalet
Första
kvartalet

2019
2018
2019
2018

Nettoomsättning
445,6
189,2
469,4
344,0

EBITDA före jämförelsestörande poster
49,8
16,6
54,2
26,8

EBITDA-marginal före jämförelsestörande poster, %
11,2 %
8,8 %
11,5 %
7,8 %

EBITDA efter jämförelsestörande poster
48,0
15,1
52,4
25,3

EBITDA-marginal efter jämförelsestörande poster, %
10,8 %
8,0 %
11,2 %
7,4 %

Rörelseresultat (EBIT)
28,9
8,7
33,0
9,1

Rörelsemarginal, %
6,5 %
4,6 %
7,0 %
2,7 %

Periodens resultat
14,4
3,6
17,5
6,0

Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK)
7,0
3,6

  

*) Beloppen för 2019 avser MST, Bellmans och VSM för hela perioden och Samgräv för perioden februari till mars. Beloppen för 2018 avser MST och Bellmans för hela perioden.

**) För att illustrera Bellman Groups helårsutveckling redovisas proformasiffrorna för tremånadersperioden januari till mars 2019 och de jämförande proformasiffrorna för tremånadersperioden januari till mars 2018 i analystabellen ovan inklusive siffror för VSM och Samgräv, som om förvärven av dotterbolagen hade skett den 1 januari 2018.  

Stockholm 30 maj 2019 
Bellman Group AB (publ)

För mer information, kontakta:

Håkan Lind 
Roger Axelsson

CEO   
CFO

hakan@bellmangroup.se  
roger@bellmangroup.se 

+46 (0) 70 669 80 28 
+46 (0) 70 874 5041 

Denna information är sådan information som Bellman Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 maj 2019 kl. 09.00 CET.

Bellman Group är en anläggningskoncern som verkar inom bergsprängning, schakt, transport och masshantering i Sverige, i första hand i Stockholms- och Göteborgsregionen. Koncernen består av Bellmans som är ett transportföretag, Uppländska Berg (MST) som utför sprängarbeten, VSM som utför schaktarbeten med större maskiner och Samgräv som är verksamt inom transport, masshantering och deponier.

Under 2018 omsatte koncernen 1,6 miljarder kronor (proforma*), hade cirka 400 anställda och sysselsatte 800 underentreprenörer. Bellman Group, med huvudkontor i Solna, Sverige, har företagsobligationer noterade på Nasdaq Stockholm och huvudägare är Verdane Capital. Bellman Group är en koncern i stark tillväxt med en uttalad förvärvsstrategi. Läs mer på bellmangroup.se