VSM Entreprenad har tecknat ett avtal med NCC avseende schakt och borttransport av massor samt intransport av återfyllnadsmaterial från krossanläggningar. Massorna ska transporteras till av Trafikverket tillhandahållna tippar. VSM Entreprenad kommer att utföra arbetet som en underentreprenör till NCC.

VSM Entreprenad och NCC har som mål att uppdraget ska utföras som en samverkansentreprenad, där bägge parter skall arbeta för att finna de bästa lösningarna för delprojektet, både ekonomiskt, tekniskt och miljömässigt.

För att klara av de högt ställda målen avseende miljö, arbetsmiljö och kvalitet har VSM Entreprenad och NCC ett samarbete med Volvo Construction Equipment och Volvo Trucks för att hitta de totalt sett optimala och mest effektiva massförflyttningsmetoderna vad gäller maskiner, fordonskombinationer och av Volvo utvecklade digitala tjänster.

För att kunna tillgodose delprojektets behov på bästa sätt kommer fyra av våra medarbetare att arbeta i projektet på heltid med transportledning och KMA-frågor på plats. Det kommer bli en nyckel till en lyckad entreprenad” säger Magnus Persson, VD för VSM Entreprenad.

Entreprenaden startar i januari 2019 och beräknas pågå fram till 2024.

Om Västlänken – Deletapp Centralen, Göteborg 

På uppdrag av Trafikverket bygger NCC en betydande etapp av Västlänkens dubbelspåriga järnväg för pendel- och regiontåg under centrala Göteborg. Deletapp Centralen omfattar en bro över E6 i öst, nya underjordiska Station Centralen och cirka två kilometer anslutande tågtunnel, varav en del går genom berg. Bygget sker under 2018 – 2026.

Västlänken är en ny dubbelspårig järnvägstunnel som ska förbättra resandet med tåg i Göteborg och Västsverige. Genom att pendel- och regiontågen får egna spår i en tunnel under centrala Göteborg kommer kapaciteten på Göteborgs Centralstation dubbleras. Utbyggnaden av tåginfrastrukturen i Göteborg möjliggör också förtätning och framtida utveckling av staden ovan mark.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roger Axelsson, CFO och kommunikationschef, Bellman Group, +46 (0) 70 874 50 41, roger@bellmans.se

Håkan Lind, VD, Bellman Group, +46 (0) 70 669 80 28, hakan@bellmans.se

Om denna information:

Denna information lämnades, genom Bolagets VD, för offentliggörande klockan 11:00 CET den 28 januari 2019.

Om Bellman Group

Bellman Group AB består av Bellmans Åkeri & Entreprenad AB och Grundab Entreprenader i Stockholm AB, som är transportföretag, Modern Sprängteknik i Norden AB med dotterföretagen Uppländska Bergkrossnings AB, Uppländska Bergborrnings AB och Sprängarbeten i Trönödal AB, som utför sprängarbeten, samt VSM entreprenad AB med dotterföretagen VSM AS, Munthers Specialtransporter AB och VSM Rental AB, som är entreprenadmaskinföretag. Gruppens nettoförsäljning för räkenskapsåret 2017, beräknat pro forma inklusive samtliga ovanstående bolag uppgick till 1 353 miljoner kronor och justerad EBITDA för samma period, beräknad pro forma inklusive samtliga ovanstående bolag, uppgick till 155 miljoner kronor. Gruppen har ca 360 anställda och sysselsätter ca 500 underleverantörer.

Om VSM Entreprenad

VSM Entreprenad AB är ett entreprenadmaskinsföretag med verksamheter som främst omfattar berg- och grushantering vid stationära och mobila krossanläggningar, schaktentreprenader inom väg, tunnel, anläggning och exploatering samt uthyrning av maskiner med förare. VSM Entreprenad har en omsättning på 557 miljoner kronor (2017), 176 anställda och cirka 100 underleverantörer. Sedan 2018 är VSM Entreprenad AB en del av Bellman Group.