Pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Delårsrapport, januari – september 2022

Etablering i Norrland · Nettoomsättningen i kvartalet ökade med 13 procent och EBITDA före jämförelsestörande poster förbättrades med 15 procent, med starkt bidrag från förvärven Holmgrens och Öhmans. · Koncernen etablerar sig i Norrland genom förvärvet av Bröderna Öhman AB. · Stora prisökningar på drivmedel och råvaror sätter press på marginalerna. · Starkt kassaflöde från den operativa verksamheten. · Befintlig företagsobligation utökades framgångsrikt med 250 miljoner kronor vilket ger förutsättningar för fortsatta förvärv i enlighet med förvärvsstrategin.

Läs mer

Bellman Group offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av företagsobligationer

Bellman Group AB (”Bellman Group” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 20 september 2022 en framgångsrik emission av ytterligare seniora säkerställda företagsobligationer om 250 miljoner kronor (”Ytterligare Obligationerna” eller ”Emissionen”) under Bolagets existerande seniora säkerställda obligationslån 2021/2026 med ISIN SE0015221999 (”Obligationslånet”). Efter Emissionen är totalt 1 150 miljoner kronor utestående av Obligationslånet under befintligt ramverk om 1 500 miljoner kronor.

Läs mer

Bellman Group har framgångsrikt emitterat ytterligare obligationer om 250 miljoner kronor

Bellman Group AB (“Bellman Group” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat ytterligare företagsobligationer om 250 miljoner kronor (”Ytterligare Obligationerna” eller ”Emissionen”) under Bolagets existerande seniora säkerställda obligationslån 2021/2026 med ISIN SE0015221999 (”Obligationslånet”). Efter Emissionen kommer totalt 1,150 miljoner kronor vara utestående av Obligationslånet.

Läs mer

Bellman Group överväger emission av ytterligare företagsobligationer inom befintligt ramverk

Bellman Group AB (“Bellman Group” eller ”Bolaget”) har givit Arctic Securities och Swedbank i uppdrag att anordna möten med nordiska kreditinvesterare med start den 19 september 2022. En emission av ytterligare seniora säkerställda företagsobligationer inom ramen för Bolagets befintliga obligationslån med ISIN SE0015221999 (där 900 miljoner kronor inom ett ramverk om 1 500 miljoner kronor emitterades i januari 2021) kan komma att ske med förbehåll för, bland annat, rådande marknadsförhållanden (”Obligationsemissionen”).

Läs mer

Halvårsrapport, januari – juni 2022

Ökad omsättning och resultat · Nettoomsättningen ökade med 45 procent och EBITDA före jämförelsestörande poster förbättrades med 51 procent i kvartalet, med starkt bidrag från förvärvet av Norrvidinge. · Stora prisökningar på drivmedel och råvaror, vilket delvis har kompenserats med stöd av kundavtal och framgångsrika kunddialoger.  · Förvärvet av Börje Holmgrens Åkeri AB, med bas utanför Uppsala, genomfördes den 1 juni 2022.  · Efter kvartalets utgång förvärvades Bröderna Öhman AB med bas i Norrland. · Förvärvsstrategin ligger fast, med fokus på identifierade tillväxtregioner i Sverige.

Läs mer

Bellman Group etablerar sig i norra Norrland

Bellman Group har idag träffat avtal om förvärv av samtliga aktier i Bröderna Öhman AB med bas i Norrbottens län och etablerar sig därmed i Norrland, en region i Sverige som för närvarande upplever en mycket stark tillväxt. Förvärvet är villkorat av Konkurrensverkets godkännande.

Läs mer

Delårsrapport januari – mars 2022

Fortsatt stark tillväxt Nettoomsättningen ökade med 85 procent i kvartalet, med starkt bidrag från förvärvet av Norrvidinge. Hög efterfrågan, men en global pandemi och kriget i Ukraina har resulterat i stora prisökningar på drivmedel och råvaror, vilket resulterat i lägre marginaler. Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades i kvartalet. Förvärvsstrategin ligger fast, med fokus på identifierade tillväxtregioner i Sverige.

Läs mer